چگونه فولاد ضد زنگ موجب صرفه جويي در هزينه شركت هاي ساختماني مي شود ما در زماني زندگي مي كنيم كه هزينه ساخت و ساز – اعم از تجاري يا مسكوني – قابل توجه مي باشد. ارزش مواد ، هزينه كار ، قيمت بيمه و نرخ ماليات