استیل بگیر گرید 430

ضخامتابعادبراقماتخشدار
ضخامت 0/41*2
ضخامت 0/4122*244
ضخامت 0/51*2
ضخامت 0/5122*244
ضخامت 0/61*2
ضخامت 0/6122*244
ضخامت 0/71*2
ضخامت 0/7122*244
ضخامت 0/81*2
ضخامت 0/8122*244
ضخامت 1 م م 1*2
ضخامت 1 م م 122*244
ضخامت 1/251*2
ضخامت 1/25122*244
ضخامت 1/501*2
ضخامت 1/50122*244
ضخامت 2 م م 1*2
ضخامت 2 م م 122*244

استیل نگیر گرید 304

ضخامتابعادبراقماتخشدار
ضخامت 0/41*2
ضخامت 0/4122*244
ضخامت 0/51*2
ضخامت 0/5122*244
ضخامت 0/61*2
ضخامت 0/6122*244
ضخامت 0/71*2
ضخامت 0/7122*244
ضخامت 0/81*2
ضخامت 0/8122*244
ضخامت 1 م م 1*2
ضخامت 1 م م 122*244
ضخامت 1/251*2
ضخامت 1/25122*244
ضخامت 1/501*2
ضخامت 1/50122*244
ضخامت 2 م م 1*2
ضخامت 2 م م 122*244

استیل بگیر گرید 430

ضخامتابعادطلایی دودی
ضخامت 0/4122*244
ضخامت 0/6122*244

استیل نگیر گرید 304

ضخامتابعادطلایی دودی
ضخامت 0/5122*244
ضخامت 0/6122*244
ضخامت 0/7122*244
ضخامت 0/8122*244
ضخامت 1 م م 122*244

پروفیل نگیر گرید 301 و 304

ضخامت ابعادگرید 301گرید 304
از ضخامت 0/6 الی 1/5 م م 10*20
از ضخامت 0/6 الی 1/5 م م 20*20
از ضخامت 0/6 الی 1/5 م م 25*25
از ضخامت 0/6 الی 1/5 م م 20*30
از ضخامت 0/6 الی 1/5 م م 20*40
از ضخامت 0/6 الی 1/5 م م 30*30
از ضخامت 0/6 الی 1/5 م م 40*40

لوله نگیر 304 و201

ضخامت قطرگرید 304گرید 201استعلام قیمت و خرید
از ضخامت 0/6 الی 1/5 م م 16تماس بگیرید
از ضخامت 0/6 الی 1/5 م م 19تماس بگیرید
از ضخامت 0/6 الی 1/5 م م 25تماس بگیرید
از ضخامت 0/6 الی 1/5 م م 38تماس بگیرید
از ضخامت 0/6 الی 1/5 م م 51تماس بگیرید
از ضخامت 0/6 الی 1/5 م م 76تماس بگیرید
از ضخامت 0/6 الی 1/5 م م 102تماس بگیرید