مقاومت به خوردگی استنلس استیل مقاومت به خوردگی استنلس استیل ، به علت وجود تشکیل لایه ی خنثی است. لایه ی خنثی شامل یک غشای نازک و غیرفعال اکسید کروم در محیط استیل است. وجود این لایه ی خنثی، محیط استنلس استیل را در وضعیت خنثی قرار می دهد. به