با توجه به نوسانات دلاری و با قوت گرفتن مذاکرات احیای برجام ، بازار داخلی استیل میل به کاهش از خود نشان داده ولی با این وجود به علت بار تورمی ایجاد شده در بازار و همچنین نوسان قیمت ارز فروشندگان با احتیاط نسبت به کاهش قیمتها