آب آشامیدنی تمیز یک منبع ارزشمند است که اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست. فشار زیادی برای ارائه بیشتر آن به افراد بیشتری در سراسر جهان وجود دارد. همچنین آگاهی رو به رشدی از نیاز به کاهش تاثیرات انسان بر محیط زیست نیز وجود دارد.  کاربرد استنلس